Dla Klienta

Rozmowy telefoniczne są nagrywane i mogą zostać odtwarzane w celach szkoleniowych.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Szanując prawo do prywatności Użytkowników zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane, jak też dbamy o ich bezpieczeństwo z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z poszanowaniem postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Motoryzacyjna Ligęza sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna pod numerem KRS 0000021642, numer NIP 6111040106.

Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 756 421 482 oraz adresu e-mail: iod@ligeza.pl.

Skąd mamy Państwa dane i do czego są one nam potrzebne?

Dane te zbieramy bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo bezpośrednio z naszych usług lub z różnych funkcjonalności w naszych serwisach. Dzieje się tak np. podczas Państwa zapisów na jazdę testową, zapisów na usługę serwisową, podczas wpisywania przez Państwa danych do formularza kontaktowego, Państwa zapytań o ofertę, zapisu na newsletter i w innych przypadkach wskazanych w naszych serwisach. Dane pozyskujemy także z publicznie dostępnych informacji na stronach www w celu pozyskania nowych kontaktów do realizacji naszych celów. Gromadząc Państwa dane dbamy o to, by przekazywali nam Państwo tylko te dane, które są niezbędne do realizacji naszych celów. Dane udostępnione nam przez Państwa w naszych serwisach, jak też podane nam w kontaktach z nami będziemy przetwarzać w celach wynikających z funkcjonalności, przy których zostały one nam podane np. dane podane podczas zapisu na usługę serwisową będą wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów umówienia, przygotowania i realizacji Państwa wizyty serwisowej. Gdy udzielą nam Państwo odrębnej dobrowolnej zgody będziemy przetwarzać Państwa dane w celach przesyłania Państwu informacji handlowych na temat oferowanych przez nas towarów i usług. W pewnych okolicznościach będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: marketingu bezpośredniego produktów i usług (wysłanie informacji handlowych), w tym profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora).

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zawsze zgodnie z celem, w jakim dane te zostały zebrane oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Możemy przetwarzać Państwa dane na różnych podstawach, przy czym może to być: świadczenie usług drogą elektroniczną); Państwa zgoda; obowiązek prawny; prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy. W sytuacji, gdy będziemy od Państwa pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas naszych usług lub wykonania zamówienia (np. przy zamówieniu usługi Newslettera), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody. W każdym przypadku, gdy będziemy pytali Państwa o udzielnie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Państwa zgoda.

Jeśli wyrażą Państwo taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Państwu telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat oferowanych przez nas towarów i usług.

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Państwa dane dla celu marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Obowiązek prawny

W pewnych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na ciążące na nas prawne obowiązki. Rozchodzi się tutaj np. o sytuacje, w których musimy przechowywać Państwa dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców: naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, firmy wspierające, operatorzy narzędzi informatycznych, nasi doradcy; innym odbiorcom danych – np. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, firmy transportowe, organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z zainteresowaniem i przestawieniem oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę lub o jazdę testową nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od czasu, gdy stracą Państwo zainteresowanie ofertą lub jazdą testową, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli 10 lat od ustania stosunku umownego

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, jak też dotyczących produktów i usług naszych partnerów w komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas oraz naszych partnerów żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo: prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego; prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych; jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać drogą mailową, wysyłając maila na adres: iod@ligeza.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres firmy.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

W celu ochrony Państwa danych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Zastosowane przez nas środki podlegają regularnym przeglądom i będą dostosowywane do aktualnego stanu techniki.